تماس با ما

اعلانات و بازاریابی: ads@gellara.com

شماره تماس بازاریابی: ۷۰۸۱۴۴۰۴۷ ۹۳+

ایـمــــیل: info@gellara.com

شماره پست‌بکس: ۱۹۱۱، پسته خانه مرکزی، کابل /افغانستان