درباره ما

گروه کاری:

     
 مدیر مسوول:
فتانه حسن‌زاده
 معاون مدیر مسوول:
لیمه آفشید
 دبیر محتوا:
عزیزه کریمی
 مشاور عمومی:
هیلینا بهار
مترجم:
رقیه آزاده
عکاس:
حسیبا هاشمی
گزارشگر:
بهشته بهشید
مترجم:
سینا حوا

 

شورای نویسندگان:

ماریا کاوه، عطیه مهربان، معصومه عرفانی، فاطیما حسینی و ولیه همدرد