بـانو فیشن دیزایـن

بانو فیشن دیزاین در سال ۱۳۹۵خورشیدی با هم فکری چند تن از جوانان کشور به خاطر رشد صنایع دستی افغانستان به وجود آمد. بانو فیشن دیزاین بر علاوه‌ی تولید صنایع دستی، روی فرهنگ‌سازی با استفاده از صنایع دستی و ارزش‌گزاری به صنایع دستی به ویژه سوزن دوزی در فرهنگ افغانستان نیز توجه دارد. ارج‌گزاری و توسعه‌ی مهارت های دست دوزی زنان از هدف‌های دیگر این شرکت است.

نکته‌ای که بانو فیشن دیزاین را از سایر شرکت‌ها متمایز می‌کند، کیفیت بالا و کار معیاری می‌باشد و در این شرکت «ریس، فقط مشتری است.»
بعد اساسی فعالیت‌ها بانو فیشن دیزاین توانمندسازی زنان در داخل افغانستان است و این کار بدون مهارت‌های زنان و ارزش گذاشتن به این مهارت‌ها غیرممکن خواهد بود. بانو فیشن دیزاین در حقیقت یک کار هنرمندانه است و می‌تواند گامی مفید در زمینه رشد اقتصاد داخلی کشور باشد.
بانو فیشن دیزاین هم‌چنان به دنبال پیدا کردن بازار خارجی برای صنایع دستی اصیل افغانستان است.
برای دانستن فعالیت‌های بیشتر بانو فیشن دیزاین به شماره ارتباطی ذیل به تماس شوید.
۰۷۴۸۹۱۸۳۲۴ – ۰۷۹۹۴۹۰۳۱۶